Ochrona srodowiska uniwersytet warszawski

Zagadnienia zaufania i ochrony funkcji w przemyśle są głównie powiązane z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy związane z  bezpieczeństwem przemysłowym na zasadzie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że ważna grupę maszyn, a i narzędzi jest określona do budowania praktyk w kopalniach węgla kamiennego, w jakich potrafi wystąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w określonej pracy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która usuwa się do ostatnich zagrożeń.

Dr Farin Man

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a także Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w myśli unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących narzędzi i sposobów ochronnych, jakie są dane do zysku w sferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym celem tej wskazówki jest przeznaczenie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą wielki poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa dyrektywa nie była kluczowym etapem z obszaru harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Unii Europejskiej. Z niemal dwudziestu lat ludzie potrzebowaliby przystosować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi dziś w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zintegrowana w utrzymanie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są oddane do użytku w powierzchniach, jakie są zagrożone atakiem na płaszczyźnie oraz dyrektywę 82/130/EWG, która dotyczy urządzeń elektrycznych danych do grania w okolicach zagrożonych wybuchem we tle kopalń gazowych. Procedury oceny zgodzie na bazie starego podejścia, były powiązane tylko z urządzeniami elektrycznymi, jakie musiały spełnić wszystkie dokładnie sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że urządzenia elektryczne są źródło zapłonu chociaż w połowie sukcesów. W kontrakcie spośród obecnym, zaznaczane w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest niemal wystarczające do uzyskania maksymalnego zakresu ochrony, który jest chciany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.